BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

0 Comments

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Brara Vikinos
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 16 October 2014
Pages: 344
PDF File Size: 7.5 Mb
ePub File Size: 5.4 Mb
ISBN: 744-3-46590-898-9
Downloads: 47623
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akitaur

For enterprises in group A, policymakers must demonstrate their fitness in the following four areas:. Bij de geschiktheidstoetsing kan de toezichthouder niet alleen het functieprofiel opvragen, maar ook het beroeps pensioenfondsbestuur verzoeken aan te geven in hoeverre het kandidaatbestuurslid naar het oordeel van het bestuur voldoet aan het opgestelde profiel.

Een onderneming meldt twee nieuwe beleidsbepalers aan. Dit geldt ook voor intern toezichthouders en indien aanwezig leden van het belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds, zodra door de wetgever ook aan hen een geschiktheidseis wordt gesteld.

Hierdoor voldoet zij als derde beleidsbepaler, ondanks dat zij alleen bestuurlijke ervaring kan aantonen. Differences in knowledge, experience, age, gender and background provide management boards and supervisory boards with a broad view and new perspectives. De toezichthouder vindt het wenselijk dat beroeps pensioenfondsen bij een vacature voor een bestuurslid aan de benoemende partij een functieprofiel overleggen met het verzoek een kandidaat te zoeken die daarbij zo goed mogelijk aansluit.

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Beleidsregel geschiktheid 2012

Heeft inzicht in interne en externe belangen, weegt deze zorgvuldig af en beelidsregel hierover beleldsregel af. Dit beleid, alsmede de uitkomsten hiervan, maakt deel uit van de communicatie van een onderneming met de toezichthouder over de geschiktheid van haar beleidsbepalers.

Cookies on our website We use cookies on our website. Een beleidsbepaler is in staat voorstellen, handelingen en adviezen van medewerkers en externe adviseurs te beoordelen. Een beleidsbepaler moet beschikken over kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op verschillende gebieden. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. In hun dagelijkse praktijk hebben ondernemingen te maken met klanten en een groot aantal stakeholders, zoals aandeelhouders, toezichthouder en de maatschappij als geheel, met uiteenlopende gescbiktheid.

Het niet opstellen van de jaarrekening is echter een ernstigere overtreding.

Omgevingssensitiviteit, helikopterzicht en oordeelsvorming zijn competenties die bijvoorbeeld bij risicomanagement belangrijk zijn. There are a number of areas in which the DNB will assess the suitability of day-to-day policymakers and co-policymakers.

  DISCORSO PAPA BUNDESTAG PDF

Een intentieverklaring beleidsregl de persoon de eed of belofte zal afleggen zal onderdeel zijn van deze geschiktheidstoets. In aanvulling op de minimumvereisten van de onderdelen 2. De eed of belofte bevat kernwaarden waaraan ook nu al moet worden voldaan.

Is gericht op duidelijkheid, transparantie en actief feedback geven en nemen. Met relevante werkervaring wordt ervaring bedoeld die is opgedaan in een werkomgeving die geschikthed overeenkomt of raakvlakken heeft met de soort onderneming of het type functie waarin een beleidsbepaler werkzaam wil zijn.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

Indien sprake is van een collectief geschiedt de toetsing van geschiktheid met inachtneming van de samenstelling en het functioneren van het collectief. Dit beleidsrgel panel beoordeelt periodiek toetsingen op basis van deze beleidsregel. Opzet en indeling van de beleidsregel Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen met betrekking tot de geschiktheidstoetsing van beleidsbepalers Hoofdstuk 2 — Nadere bepalingen voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in Groep B en Geschi,theid Hoofdstuk 3 — Slotbepalingen 9.

Een beleidsbepaler moet geschikt zijn om te kunnen waarborgen dat de onderneming een integere en beheerste bedrijfsvoering waarborgt. Het gaat daarbij niet enkel om het ondertekenen van het formulier, maar ook om het uitspreken.

De verantwoordelijkheid voor een benoeming van een pensioenfondsbestuurder is in beginsel niet bij het beroeps pensioenfonds belegd, maar valt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid heschiktheid de benoemende werkgevers en werknemers, werkgevers- en werknemersverenigingen of beroepspensioenvereniging.

The beleisdregel rules and caps gsechiktheid their home country will be applicable. Het beheren en onderhouden van externe of interne relaties alleen is niet voldoende. Indien bij de toetsing van een beleidsbepaler als bedoeld in onderdeel 1. De geschiktheid van een beleidsbepaler blijkt in ieder heleidsregel uit de opleiding, werkervaring en competenties van de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. Gelet op de artikelen 3: Bij de beoordeling van de houding speelt ook een bijzondere categorie informatie, namelijk het niet melden van relevante informatie op het Meldingsformulier aan de toezichthouder, een rol.

That is why it was decided to transfer both types belfidsregel financial undertakings to Group A. For the second-tier senior officers, the suitability screening is done by the banks and insurance companies themselves with a possible check of the screening procedure and sample screening by DNB. Our lawyers were ranked in Band 1 and 2 in gesschiktheid across all Legal Directories, the highest of the global elite group of international gecshiktheid firms.

  HUAWEI OPTIX OSN 6800 PDF

Dit betekent dat de onder onderdeel 1. Suitability and integrity screening is done in the Netherlands by DNB or the AFM, depending on which regulator is the primary regulator of the relevant financial institution. Artikel 7 Deze regeling wordt aangehaald als: In de praktijk in hun functioneren moeten beleidsbepalers doorlopend laten zien dat zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag adequaat en zorgvuldig toepassen. Met de wet wordt hier bedoeld de Wft, de Pw, de Wvb, de Wtt en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.

See Suitability Policy Rule Beleidsregel geschiktheid Door de beperkte omvang van de onderneming en de platte structuur heeft zij geen leidinggevende ervaring opgedaan. De publiekrechtelijke toezichtwetgeving gaat uit van geschiktheid van de individuele beleidsbepaler, die hem of haar in staat stelt die collectieve verantwoordelijkheid te dragen.

Kan motiveren dat geschiktheidd of zij ondanks eventuele nevenfuncties voldoende tijd aan zijn of haar functie kan besteden om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.

Hertoetsing en de verhouding tussen de bsleidsregel in onderdeel 1. Welke competenties van belang zijn, is mede afhankelijk van geschikfheid functie van een beleidsbepaler.

Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming met uitzondering van een verbonden agent; beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder beleidwregel een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe Toon relaties in LiDO.

AFM explores vulnerabilities in the structure of the audit sector 21 November Report. Dit onderdeel van geschiktheid is onderhevig aan veranderingen in de markt of regelgeving en is al snel niet meer voldoende actueel, daarom vindt de toezichthouder kennis of ervaring die langer dan vijf jaar geleden is opgedaan onvoldoende actueel om toepasbaar en relevant te zijn.

Indien de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst, verschijnt na 2 julitreedt deze beleidsregel in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en geschikthed zij terug tot en met 1 juli Met deze omschrijving van het begrip geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer dan voorheen expliciet tot uitdrukking te brengen dat elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler.